logo

小白学苑PBCP

PBCP, 让大数据竞赛更简单!

竞赛专区包含如下内容:

2024赛季专区

2024年职业院校技术大赛-高职大数据应用开发赛项专题。

2023国赛专区

2023年职业院校技术大赛-高职大数据应用开发赛项专题。

2023省赛专区

2023年高职大数据省赛,任务详解与参考实现。

2022国赛专区(7.20更新)

2022年高职大数据国赛(7.20更新),任务书详解与参考实现。

2022年高职大数据国赛(7.20更新),”任务书一“和”任务书七“实现讲解-视频

2022国赛专区

2022年高职大数据国赛任务书详解与模拟练习。

2022年高职大数据国赛任务书实现讲解-视频

2022省赛专区

最新2022年高职大数据省赛样题剖析。

最新2022年高职大数据省赛样题剖析-视频

2021赛题专区

2021年高职大数据赛题辅导。